Pracownia Projektowa „D3” z siedzibą w Iławie oferuje swoje usługi w zakresie:

kompleksowa obsługa inwestycji drogowych – projektowanie dróg, chodników placów, parkingów wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz nadzór inwestorski nad tymi inwestycjami;

wykonywanie projektów stałej i czasowej organizacji ruchu;

projektowanie obiektów kubaturowych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą,

sprawowanie nadzoru autorskiego inwestycji realizowanych na podstawie naszej dokumentacji budowlanej;

inwentaryzacje budowlane wraz z oceną stanu technicznego obiektów istniejących;

kosztorysowanie;

przygotowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót;

sporządzanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku;

doradztwo techniczne z zakresu inżynierii budowlanej.